W świecie logistyki i magazynowania, wózki widłowe są nieodzownym narzędziem pracy, zapewniającym efektywność i szybkość przemieszczania towarów. Choć zmiany prawne towarzyszą nam już jakiś czas to nadal, często spotykamy się z pytaniem o możliwość obsługi wózków widłowych bez formalnych uprawnień wydawanych przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT). To zagadnienie budzi wiele wątpliwości, zwłaszcza w kontekście zmieniających się przepisów i wymogów bezpieczeństwa pracy. W niniejszym artykule postaram się rozwiać te wątpliwości, dzieląc się moją wiedzą i doświadczeniem. Poruszymy kluczowe kwestie związane z uprawnieniami na wózki widłowe, kategorie pojazdów, które można obsługiwać bez specjalnych zezwoleń, oraz konsekwencje prawne braku odpowiednich kwalifikacji.

Czym są uprawnienia na wózki widłowe bez UDT?

Uprawnienia na wózki widłowe bez UDT, które były dostępne przed 2019 rokiem, pozwalały na obsługę wózków widłowych bez konieczności uzyskiwania formalnych certyfikatów od Urzędu Dozoru Technicznego (UDT). Wcześniej, uprawnienia te przyznawane były przez pracodawców po krótkich szkoleniach wewnętrznych i miały ograniczony zakres ważności – obowiązywały wyłącznie na terenie danego zakładu pracy i tylko na czas trwania umowy z pracodawcą.

Jednakże, z początkiem 2019 roku weszła w życie nowa ustawa, która wprowadziła zmiany w tej kwestii. Od tego momentu, aby legalnie obsługiwać wózki widłowe, wymagane jest posiadanie formalnych uprawnień wydanych przez UDT. To oznacza, że osoby, które dotychczas korzystały z wózków widłowych na podstawie uprawnień zakładowych, muszą przejść odpowiednie szkolenia oraz zdać egzamin państwowy, aby otrzymać nowe, oficjalne uprawnienia.

Czy stare uprawnienia na wózki widłowe są ważne?

Stare uprawnienia na wózki widłowe są ważne, jednak do czasu. Ustawodawca przewidział okresy przejściowe dla osób posiadających stare uprawnienia, aby mogły one dostosować się do nowych wymogów. Ten okres przejściowy ma na celu zapewnienie czasu na uzyskanie nowych kwalifikacji zgodnych z obowiązującymi przepisami.

Ważność starych uprawnień prezentuje się następująco:

 • Uprawnienia wydane do 31 grudnia 2004 roku były ważne nie dłużej niż do 31 grudnia 2023 roku.
 • Uprawnienia wydane do 31 grudnia 2014 roku zachowują ważność nie dłużej niż do 31 grudnia 2026 roku.
 • Uprawnienia wydane od 1 stycznia 2015 roku do terminu wydania rozporządzenia będą ważne nie dłużej niż do 31 grudnia 2027 roku.

Osoby posiadające stare uprawnienia są zobowiązane do uaktualnienia swoich kwalifikacji. Proces aktualizacji starych uprawnień jest kluczowy dla zapewnienia bezpieczeństwa i zgodności z aktualnymi standardami operacyjnymi.

Jak wymienić stare uprawnienia na wózki widłowe?

Wymiana starych uprawnień na wózki widłowe na nowe, zgodne z aktualnymi przepisami UDT, jest procesem, który wymaga od operatorów podjęcia określonych kroków:

 1. Sprawdzenie ważności istniejących uprawnień – pierwszym krokiem jest sprawdzenie, do kiedy ważne są posiadane uprawnienia i czy wchodzą one w okres przejściowy. Osoby, których uprawnienia wkrótce stracą ważność, powinny rozpocząć proces wymiany.
 2. Zapis na kurs szkoleniowy – należy znaleźć ośrodek szkoleniowy oferujący kursy dla operatorów wózków widłowych z akredytacją UDT. Kursy te obejmują zarówno teorię, jak i praktykę obsługi wózków widłowych oraz zaznajamiają z aktualnymi przepisami BHP.
 3. Ukończenie kursu i zdanie egzaminu – po ukończeniu kursu uczestnicy przystępują do egzaminu państwowego przed Komisją Dozoru Technicznego. Egzamin ten składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Pozytywne zaliczenie egzaminu jest niezbędne do uzyskania nowych uprawnień.
 4. Odebranie nowego certyfikatu – po pomyślnym zdaniu egzaminu, uczestnik otrzymuje certyfikat UDT, który potwierdza kwalifikacje do obsługi wózków widłowych. Nowy certyfikat jest ważny na terenie całego kraju i, w zależności od kategorii, wydawany jest na okres 5 lub 10 lat.
 5. Regularne odnawianie uprawnień – ważne jest, aby pamiętać o terminie ważności nowych uprawnień i z odpowiednim wyprzedzeniem podjąć kroki w celu ich odnowienia. Proces odnowienia może wymagać uczestnictwa w dodatkowych szkoleniach aktualizacyjnych.

Co grozi za jazdę wózkiem bez UDT?

Obsługa wózka widłowego bez odpowiednich uprawnień UDT może wydawać się drobnym przewinieniem, jednak niewłaściwe lub nieautoryzowane używanie tych pojazdów niesie ze sobą szereg konsekwencji. Dotyczą one zarówno operatorów, jak i ich pracodawców:

Konsekwencje prawne

 • Kary finansowe – zarówno operatorzy wózków widłowych, jak i ich pracodawcy, mogą zostać obciążeni znaczącymi karami finansowymi za naruszenie przepisów dotyczących kwalifikacji do obsługi wózków widłowych.
 • Odpowiedzialność cywilna – w przypadku wypadku spowodowanego przez operatora wózka widłowego nieposiadającego odpowiednich uprawnień, pracodawca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej. Może to prowadzić do wysokich odszkodowań z tytułu szkód materialnych czy też związanych ze zdrowiem.
 • Odpowiedzialność karna – w skrajnych przypadkach, jeśli naruszenie przepisów przyczyni się do poważnego wypadku, osoby odpowiedzialne mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności karnej, co może skutkować nawet wyrokami pozbawienia wolności.

Konsekwencje zawodowe

 • Zawieszenie lub utrata pracy – operatorzy, którzy naruszają przepisy, mogą zostać zawieszeni lub nawet stracić pracę. Pracodawcy są zobligowani do zapewnienia, że wszyscy operatorzy wózków widłowych posiadają aktualne uprawnienia.
 • Utrata reputacji – firmy, które dopuszczają do pracy osoby nieposiadające wymaganych uprawnień, mogą ponieść szkody reputacyjne. To z kolei może wpłynąć na zaufanie klientów oraz potencjalne kontrakty.

Podsumowanie

W świetle ostatnich zmian prawnych i wzrostu wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy, posiadanie aktualnych uprawnień UDT na obsługę wózków widłowych stało się nie tylko obowiązkiem, ale i koniecznością dla zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy. Dla operatorów wózków widłowych, jak i ich pracodawców, kluczowe jest więc inwestowanie w szkolenia i regularne odnawianie uprawnień, aby unikać ryzyka wypadków oraz potencjalnych sankcji. Bezpieczeństwo pracy z wózkami widłowymi wymaga ciągłej uwagi i odpowiedzialności ze strony wszystkich stron, podkreślając wagę edukacji i przestrzegania przepisów w codziennej praktyce zawodowej.

Przeczytaj również:

Oceń ten wpis!

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *