Regulamin szkoleń

Poznaj nasz regulamin szkoleń

pkt. 1

 1. Regulamin szkoleń organizowanych przez Rafała Dunaja prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą SzkoleniaMM Rafał Dunaj z siedzibą w 32-064 Rudawa ul. Legionów Polskich 30, telefon: 501-451-340, e-mail: biuro@szkoleniamm.pl określający organizację szkoleń, organizację wewnętrzną firmy oraz zasady funkcjonowania.
 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
  1.  Uczestniku – oznacza to osobę, która podjęła szkolenie u Rafała Dunaja prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą SzkoleniaMM Rafał Dunaj z siedzibą w 32-064 Rudawa ul. Legionów Polskich 30, telefon: 501-451-340, e-mail: biuro@szkoleniamm.pl
  1.  Organizator – Rafał Dunaj prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą SzkoleniaMM Rafał Dunaj z siedzibą w 32-064 Rudawa ul. Legionów Polskich 30, telefon: 501-451-340, e-mail: biuro@szkoleniamm.pl o nr. NIP: 678-105-54-75
 3. Organizator realizuje swoją ofertę na terenie województwa małopolskiego.
 4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2015 r. do odwołania.

pkt. 2

 1. Organizator prowadzi szkolenia na podstawie zezwolenia nr NC-601-166/1/12 wydanego przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie oraz zezwolenia wydanego przez Urząd Dozoru Technicznego o nr 175/2011 oraz 177/2011.
 2. Celem prowadzenia szkoleń przez Organizatora jest podnoszenie kwalifikacji grup zawodowych w zakresie zdobywania nowych uprawnień i dokształcania umiejętności zawodowych.

pkt. 3

 1. Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu należy dokonać poprzez: wypełnienie formularza
  na stronie http://www.szkoleniamm.pl/formularz/, kontakt telefoniczny, pocztą e-mail lub w siedzibie Organizatora.
 2. Inne formy zgłoszeń możliwe są za uprzednim porozumieniem z Organizatorem.

pkt. 4

 1. Opłaty za szkolenie są zgodne z cennikiem Organizatora.
 2. W cenę kursu wliczone jest szkolenie teoretyczne, praktyczne, koszt egzaminu kwalifikacyjnego, materiały szkoleniowe.
 3. Cena szkolenia nie obejmuje kosztów dojazdu, wyżywienia i noclegów.
 4. Opłata za egzamin pokrywana jest przez Organizatora tylko jeden raz.
 5. Uczestnika obowiązuje kwota opłaty za szkolenie w dniu rozpoczęcia szkolenia i w trakcie jego trwania nie może zostać dla danej osoby zmieniona.
 6. Uczestnik, który zgłosił zamiar odbycia szkolenia wypełniając formularz zgłoszeniowy zobowiązany jest do wniesienia 30% wartości opłaty za szkolenie. Pozostała część opłaty winna zostać uregulowana przed zakończeniem szkolenia, jednak nie później niż do 3 dni przed przystąpieniem Uczestnika do egzaminu.
 7. Opłatę za szkolenie Uczestnik winien wpłacić na konto Organizatora, podając w tytule: imię i nazwisko, datę rozpoczęcia kursu oraz nazwę kursu.
 8. Faktura za szkolenie zostanie wystawiona po zakończeniu szkolenia. Faktura zostanie wydana osobiście lub wysłana na adres wskazany w niniejszym formularzu zgłoszenia.
 9. W przypadku dokonania wpłaty za szkolenie na mniej niż 3 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia, dowód wpłaty Uczestnik winien okazać w dniu rozpoczęcia szkolenia.
 10. Wypowiedzenie umowy przez Uczestnika do dwóch dni po rozpoczęciu szkolenia bez winy Organizatora, skutkuje pobraniem opłaty w wysokości 20% pełnej ceny szkolenia. Wyżej wymienioną opłatę Organizator pobiera za odbyte zajęcia teoretyczne, wydane materiały szkoleniowe, sporządzenie umowy
  i za wykonany proces rejestracji Uczestnika kursu.
 11. Szkolenia są zwolnione z podatku od towarów i usług VAT.

pkt. 5

 1. Organizator zachowuje prawo do odwołania szkolenia na 3 dni przed wyznaczonym dniem rozpoczęcia szkolenia w przypadku braku wystarczającej ilości uczestników oraz w innych przypadkach wskazanych
  w zawiadomieniu o odwołaniu. Szkolenie może być odwołane telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej lub za pomocą listów poleconych.
 2. Jeżeli szkolenie zostanie odwołane przez Organizatora, Uczestnik otrzymuje pełny zwrot wniesionej opłaty za szkolenie.
 3. Uczestnik zostanie poinformowany o wyznaczeniu nowego terminu szkolenia.

pkt. 6

Warunki uczestnictwa w kursie:

 1. Szkolenie wymienione w ofercie Organizatora może rozpocząć osoba, która ukończyła 18 lat.
 2. Uczestnik zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Organizatora oryginał zaświadczenia lekarskiego
  o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie o danej specjalności przy użyciu maszyn/urządzeń objętych szkoleniem.
 3. Każdy Uczestnik kursu musi odbyć wyznaczoną w programie nauczania ilość godziny zajęć teoretycznych (zgodnie z zatwierdzonymi programami) jest to warunkiem dopuszczenia do części praktycznej kursu.
 4. W razie nieobecności Uczestnika na więcej niż 20% planowanych zajęć teoretycznych, Uczestnik szkolenia zostaje skreślony z listy osób szkolonych bez prawa do zwrotu opłaty uiszczonej za kurs.    
 5. Uczestnicy kursu są zobowiązani do uczęszczania na wszystkie zajęcia praktyczne. 
 6. Na każde zajęcia Uczestnik jest zobowiązany stawić się z dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości.
 7. W czasie trwania zajęć, Uczestnik zobowiązany jest do podpisania listy obecności.
 8. Po ukończeniu zajęć teoretycznych i praktycznych, Uczestnik może przystąpić do egzaminu końcowego.
 9. Wynik negatywny egzaminu końcowego, skutkuje egzaminem poprawkowym, którego koszt ponosi Uczestnik. Wysokość opłaty egzaminu końcowego ustalona jest zgodnie z cennikiem opłat egzaminacyjnych Sieci Badawczej Łukasiewicz Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego i/lub Urzędu Dozoru Technicznego na dzień przystąpienia do egzaminu.
 10. W przypadku utraty lub zagubienia dokumentów i konieczności wystawienia duplikatu dokumentów Organizator pobiera opłatę w wysokości 20 złotych za każdy utracony dokument.
 11. W przypadku przystąpienia Uczestnika do szkolenia teoretycznego lub praktycznego w stanie po użyciu alkoholu lub innego środka odurzającego, Uczestnik natychmiast zostaje skreślony z listy osób szkolonych bez prawa do zwrotu opłaty uiszczonej za kurs.
 12. Uczestnik jest zobowiązany do poszanowania i nieniszczenie mienia Organizatora. W przypadku umyślnego stworzenia przez Uczestnika zagrożenia życia lub zdrowia innych Uczestników bądź mienia Organizatora, Uczestnik natychmiastowo zostaje skreślony z listy osób szkolonych bez prawa do zwrotu opłaty uiszczonej za kurs. W przypadku umyślnego uszkodzenia sprzętu Uczestnik zobowiązany jest pokryć pełne koszty doprowadzenia sprzętu do stanu nie gorszego jak przed uszkodzeniem, na oryginalnych częściach.
 13. Uczestnik składając swój podpis na wniosku o zgłoszenie na kurs, zobowiązuje się przestrzegać wszystkich postanowień regulaminu Organizatora, aż do czasu ukończenia kursu.

pkt. 7

 1. Organizator posiada wymagane ubezpieczenie OC dla firm.

pkt. 8

 1. Wszelkie materiały udostępniane Uczestnikom w trakcie szkoleń, a także na stronach internetowych należących Organizatora stanowią własność ich twórców i mogą być rozpowszechniane lub w inny sposób przetwarzane tylko za ich wyraźną zgodą.
 2. Szanując prawa każdego z Uczestników, respektując jednocześnie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz odpowiednie prawo krajowe w zakresie ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskiwanych i przetwarzania danych osobowych Uczestników, w tym także w zakresie przetwarzania zdjęci lub filmów wykonanych w toku szkolenia.
 3. Dane osobowe uczestnika przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym w szczególności RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781.). Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych uczestnika zamieszczone zostały w treści klauzuli informacyjnej uczestnika szkolenia.

            pkt. 9

 1. Zawarcie umowy z Organizatorem jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu.
 2. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu.

Szkolenie zawodowe? Tylko w Ośrodku SzkoleniaMM

Wszystkich zainteresowanych szkoleniami z naszej oferty bądź poszukujących czegoś więcej prosimy o kontakt. Chętnie organizujemy też indywidualne kursy zawodowe na życzenie klienta.

Dla zorganizowanych grup powyżej 15 osób istnieje możliwość negocjacji cen.