Polityka prywatności

data aktualności 01.07.2023 r.

Polityka prywatności

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Rafał Dunaj prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą SzkoleniaMM Rafał Dunaj z siedzibą w Rudawie, ul. Legionów Polskich, nr 30, 32-064 Rudawa, NIP: 6781055475, REGON: 361645119.

Dane kontaktowe Administratora:

Adres korespondencyjny: ul. Legionów Polskich, nr 30, 32-064 Rudawa

Adres e-mail: biuro@szkoleniamm.pl

II. INFORMACJE OGÓLNE

Administrator zapewnia, że ze swojej strony dokłada szczególnej staranności w zakresie ochrony praw oraz interesów osób, których dane osobowe przetwarzane są w związku z korzystaniem z Strony Internetowej Administratora. Administrator zapewnia, że zbierane dane są:

 1. przetwarzane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa;
 2. przetwarzane wyłącznie w celu realizacji określonych celów mających w oparcie w stosowanych przepisach prawa, w tym w szczególności przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz ustawy o ochronie danych osobowych
 3. adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
 4. przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia określonego celu przetwarzania.

III. DEFINICJE

Ilekroć w treści niniejszej Polityki Prywatności użyte zostanie pojęcie pisane wielką literą należy rozumieć je w następujący sposób:

 1. Administrator – Rafał Dunaj prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą SzkoleniaMM Rafał Dunaj z siedzibą w Rudawie, ul. Legionów Polskich, nr 30, 32-064 Rudawa, NIP: 6781055475, REGON: 361645119.
 2. Pliki Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach końcowych użytkowania, w szczególności takich jak komputer telefon, tablet. W plikach cookies są zapisywane oraz przechowywane określone informacje, do których następnie w określonych celach mogą uzyskiwać dostęp systemy teleinformatyczne. Najczęściej są one wykorzystywane w celu optymalizacji procesu korzystania ze strony internetowej, jak również w celu gromadzenia danych statystycznych pozwalających na zidentyfikowanie sposobu korzystania ze strony internetowej.
 3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane z prowadzeniem przez Administratora Strony Internetowej.
 4. Cookies Zewnętrzne – oznacza na Stronie Internetowej Pliki Cookies podmiotów trzecich.
 5. Dane Osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny PESEL, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 6. Przetwarzanie danych osobowych – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 7. Profilowanie – oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
 8. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 9. Strona Internetowa – oznacza stronę internetową Administratora dostępną pod adresem https://szkoleniamm.pl/
 10. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Strony Internetowej.
 11. Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, korzystającą ze Strony Internetowej.

IV. CEL PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Dane Osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

 1. kontakt oraz obsługa korespondencji – w celach związanych z komunikacją z Użytkownikiem, Administrator przetwarza w szczególności takie Dane Osobowe Użytkownika jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail. Ponadto przetwarzane są również wszelkie inne Dane Osobowe wskazane przez Użytkowania w treści prowadzonych z Administratorem korespondencji. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do nawiązania kontaktu z Administratorem– podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Administratora;
 2. obsługa formularza zapisu na szkolenie – w celu zapisu na szkolenie za pośrednictwem dostępnego na StronieInternetowej formularza zgłoszeniowego, Administrator przetwarza w szczególności takie Dane Osobowe Użytkownika jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz wszelkie inne Dane Osobowe podane przez Użytkowania w treści formularza zapisu na szkolenie. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do dokonania zapisu na szkolenie za pośrednictwem formularza – podstawa prawna 6 ust. 1 lit. b RODO w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz wykonania umowy o świadczenie usług szkoleniowych;
 3. dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – korzystanie przez Użytkowania ze Strony Internetowejmoże rodzić w przyszłości określone roszczenia po stronie Użytkownika lub Administratora. W związku z powyższym Administrator uprawniony jest do przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika w celu obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń. W tym celu Administrator może przetwarzać wszelkie Dane Osobowe mające związek z danym roszczeniem – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Administratora;
 4. dodawanie komentarzy na Stronie Internetowej– w przypadku publikacji na Stronie Internetowej komentarza Administrator przetwarza takie Dane Osobowe Użytkownika jak imię lub/i nazwisko, adres e-mail, numer IP. Podanie ww. Danych Osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu dodania komentarza – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Administratora;
 5. publikowanie opinii na Stronie internetowej – w przypadku publikacji na Stronie Internetowej opinii Administrator przetwarza takie Dane Osobowe Użytkownika jak: imię lub/i nazwisko. Podanie ww. Danych Osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu publikacji opinii na Stornie Internetowej podstawa prawna– art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
 6. obsługa mediów społecznościowych – w przypadku, gdy Użytkownik obserwuje profile Administratora w serwisach społecznościowych lub wchodzi w interakcję z publikowanymi tam treściami, Administrator uzyskuje dostęp do Danych Osobowych publicznie dostępnych na profilu społecznościowym Użytkownika takich jak: nazwa profilu Użytkownika,dane umieszczone na profilu, wizerunek, jeżeli jest on widoczny,Dane Osobowe umieszczone przez Użytkownika w komentarzach pod treściami opublikowanymi na profilu Administratora lub przesłane w wiadomości prywatnej na profil Administratora. Przetwarzanie Danych Osobowych w powyższym zakresie następuje w celu obsługi danego serwisu społecznościowego i wyłącznie w obrębie danego serwisu społecznościowego. Korzystanie przez Użytkownika z serwisów społecznościowych podlega odrębnym regulaminom i politykom prywatności, dostępnych bezpośrednio na stronach internetowych serwisów – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Administratora.
 7. administrowanie Stroną Internetową -w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony Internetowej Administrator będzie przetwarzał takie Dane Osobowe jak: adres IP, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej, informacje o systemie operacyjnym- na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, co stanowi co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Administratora;
 8. marketing bezpośredni – w celu prowadzenia komunikacji marketingowej oraz informowania Użytkownika o dostarczanych przez Administratora produktach i usługach przetwarza Dane Osobowe Użytkownika takie jak: adres e-mail, numer telefonu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
 9. tworzenia archiwum–w celu możliwości wykazania określonych faktów w przyszłości, odtworzenia przebiegu prowadzonej korespondencji, a także obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń, celu obrony, Administrator może tworzyć archiwa, zarówno w postaci tradycyjnej lub cyfrowejpodstawa – prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Administratora;
 10. prowadzenia działań analitycznych polegających między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze Strony Internetowej, w tym Plików cookies – w celu poprawienia jakości oraz funkcjonalności Strony Internetowej,Administrator prowadzi działania analityczne i statystyczne z wykorzystaniem narzędzi dostarczanych przez zewnętrznych dostawców, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 1. Dane Osobowe Użytkownika przetwarzane są tak długo, jak to jest uzasadnione w ramach określonego celu przetwarzania.
 2. Zakończenie przetwarzania Danych Osobowych w ramach jednego celu nie jest równoznaczne z całkowitym usunięciem lub zniszczeniem Danych Osobowych, bowiem dalsze ich przetwarzanie może być uzasadnione w ramach innego celu. Całkowite usunięcie lub zniszczenie Danych Osobowych Użytkownika następuje w momencie zakończenia realizacji przez Administratora wszystkich celów przetwarzania oraz w innych przypadkach wskazanych w RODO.
 3. Opis poszczególnych okresów przetwarzania:
 • kontakt i obsługa korespondencji – Dane Osobowe przetwarzane będą przez czas trwania kontaktu z Użytkownikiem;
 • dodawanie komentarza Stronie Internetowej – Dane Osobowe przetwarzane do czasu usunięcia komentarza ze Strony Internetowej;
 • dodawanie opinii na Stronie Internetowej -Dane osobowe przetwarzane będą do czasu cofnięcia udzielonej zgody;
 • archiwum – Dane Osobowe przetwarzane do czasu utraty przydatności informacji, które znajdują się w archiwum;
 • ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń – Dane Osobowe przetwarzane będą do czasu przedawnienia roszczeń, przy czym okres przedawnienia roszczeń może się różnić w świetle obowiązujących przepisów prawa;
 • media społecznościowe – Administrator nie mam wpływu na okres przechowywania Dane Osobowe w serwisach społecznościowych. Dane Osobowe dostępne w serwisach Facebook, Instagram,YouTube przetwarzane są na zasadach wynikających z regulaminu i polityki prywatności tych serwisów. Administrator nie ma możliwości usunięcia Danych Osobowych Użytkownikaz ww. serwisów społecznościowych;
 • marketing bezpośredni – Dane Osobowe przetwarzane będą do czasu odwołania zgody przez Użytkownika;
 • administrowanie Stroną Internetową – Administrator będzie przetwarzał Dane Osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu przez Użytkownika lub osiągnięcia celu przetwarzania;
 • analiza i statystyka – Dane Osobowe związane z analityką i statystyką będą przetwarzane do czasu utraty przydatności lub skutecznego wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu.

VI. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Danych Osobowych będą następujące podmioty zewnętrzne współpracujące z Administratorem:

 1. hostingodawcy, na którego serwerze przechowywane są Dane Osobowe Użytkownika,
 2. podmiotom świadczącym usługi prawne związane z działalnością Administratora,
 3. podmiotom świadczącym usługi informatyczne związane z działalnością Administratora, jeżeli prowadzone prace techniczne dotyczą obszarów, w których znajdują się dane osobowe;
 4. inni podwykonawcy, którzy uzyskują dostęp do danych, jeżeli zakres ich działań wymaga takowego dostępu;
 5. firmy dostarczające narzędzia służące do analizy aktywności na Stronie Internetowej oraz wtyczki do serwisów społecznościowych.
 6. organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, w szczególności takim jak sądy, prokuratury, służby policyjne oraz służby bezpieczeństwa.

Administrator Danych Osobowych nie przekazuje Użytkownika danych osobowych do organizacji międzynarodowych.

W związku z korzystaniem przez Administratora z narzędzi takichdostarczanych przez podmioty trzecie takie jak Google LLC, Meta Platforms, Inc., X Corp, dane osobowe Użytkownika mogą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

Podstawą przekazania danych do ww. państw trzecich stanowią w takich wypadach decyzje Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych osobowych w każdym z ww. państw trzecich lub klauzule umowne dotyczące ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

VII. INFORMACJE O PRAWACH UŻYTKOWNIKA

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Danych Osobowych Użytkowania, Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

 1. prawo dostępu do Danych Osobowych – Użytkownik jest uprawniony do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy jego Dane Osobowe są przetwarzane, a w przypadku ich przetwarzania uprawniony jest do uzyskania dostępu do informacji dotyczących szczegółów ich przetwarzania, w tym w szczególności celu przetwarzania oraz kategorii przetwarzanych Danych osobowych. Użytkownik ma także prawo żądać dostarczenia kopii Danych Osobowych podlegających przetwarzaniu.
 2. prawo do sprostowania przetwarzanych Danych Osobowych – Użytkownik ma prawo do sprostowania nieprawdziwych Danych Osobowych. Ponadto ma również prawo żądać zastąpienia, uzupełnienia lub usunięcia błędnych lub mylnych informacji w zakresie swoich Danych Osobowych
 3. prawo do usunięcia Danych Osobowych Użytkownika (prawo do bycia zapomnianym) – przysługuje Użytkownikowi wyłącznie w przypadku skorzystania z prawa do usunięcia Danych Osobowych i wyłącznie w sytuacjach, w których Administrator nie ma innej podstawy prawnej do ich dalszego przetwarzania
 4. prawo do ograniczenia przetwarzanych Danych Osobowych do określonego celu – w sytuacji, w której zdaniem Użytkownika Dane Osobowe posiadane przez Administratora są przetwarzane w sposób nieprawidłowy lub bezpodstawny, Użytkownik ma prawo żądać ograniczenia przetwarzania jego Danych Osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Użytkownikiem działań;
 5. prawo do przenoszenia Danych Osobowych – Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie dostarczone Administratorowi Dane Osobowe. Ponadto, ma prawo przesłać otrzymane dane innemu administratorowi. Użytkownik ma również prawo żądania, by jego Dane Osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu – Użytkownikowi ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora;
 7. wycofania zgody na przetwarzanie Danych Osobowych – Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie do wycofania uprzednio udzielonej zgody na przetwarzanie jego Danych Osobowych. Wycofanie zgodny nie wpływa   na zgodność z prawem przetwarzania, dokonywanego na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem;
 8. prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – w przypadku uznania, że Administrator przetwarza Dane Osobowe są w sposób niezgody z obwiązującymi przepisami prawa, Użytkownik może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W przypadku chęci skorzystania z wyżej opisanych praw, Użytkownik zobowiązany jest skontaktować się z Administratorem pisemnie na adres siedziby Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej adres e-mail: biuro@szkoleniamm.pl

VIII. INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM O PROFILOWANIU

Administrator nie podejmuje wobec Użytkownika decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałyby wobec Użytkownika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływały.

IX. POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Rodzaje wykorzystywanych Plików Cookies

W ramach Strony Internetowej Administrator wykorzystuje następujące Pliki Cookies:

Ze względu na czas ich przechowywania w urządzeniu końcowym Użytkownika:

 1. secesyjne – tymczasowe, które pozostają w pamięci przeglądarki Użytkownika do momentu opuszczenia Strony Internetowej lub zamknięcia przeglądarki internetowej,
 2. stałe – przechowywane są w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia z urządzenia.

Ze względu na niezbędność do realizacji usługi:

 1. niezbędne – wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony Internetowej oraz korzystania z jego podstawowych funkcjonalności;
 2. funkcjonalne – wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania pobocznych funkcjonalności Strony Internetowej. Nie wszystkie z pobocznych funkcjonalności są zawsze aktywne na Stronie Internetowej;
 3. społecznościowe – zapisywane i wykorzystywane w związku z funkcjonalnością zintegrowanych ze Strony Internetowej z serwisami społecznościowymi. Mogą służyć do zapisywania preferencji i zachowań związanych z serwisami społecznościowymi.
 4. analityczne – zwane statystycznymi – wykorzystywane w celu zbierania informacji o sposobach korzystania przez Użytkownika ze Strony Internetowej.

Czas przechowywania Danych Osobowych w Plikach Cookies zależy od ich rodzaju oraz ustawień przeglądarki na Urządzeniu.

W ramach Strony Internetowej funkcjonują następujące Cookies Zewnętrzne:

 1. Google Inc. (adres siedziby: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) – Administrator wykorzystuje Cookies Zewnętrzne, służące do zbierania danych statystycznych i analitycznych, a także służące do weryfikacji sposobu korzystania przez  Użytkowników ze Strony Internetowej.W celu realizacji powyższych zadań, Administrator korzysta z zewnętrznychnarzędzi takich jak Google Analytics, Google Search Console, Google Tag Manager. Dodatkowo na Stronie Internetowej dostępny jesttakże przycisk społecznościowy YouTubeza pomocą których Użytkownik może dotrzeć do kanału Administratora w serwisie. Więcej na informacji o standardach prywatności Google dostępne jest pod linkiem: https://policies.google.com/?hl=pl
 2. Meta Platform Inc.(adres siedziby: 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA)- na Stronie Internetowej zamieszczone są przyciski społecznościowe (Facebook, Instagram)za pomocą których Użytkownik może dotrzeć do profilu Administratoraw danym serwisie internetowym lub korzystać z określonych funkcji społecznościowych.Więcej informacji o standardach prywatności Meta Platform dostępne jest pod linkiem:https://www.facebook.com/privacy/explanation
 3. X Corp. (adres siedziby: 355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 U.S.A) – na Stronie Internetowej zamieszczone są wtyczki społecznościowe (Twitter). Na Stronie internetowej zamieszczone są wtyczki, przyciski i inne narzędzia społecznościowe, dzięki którym Użytkownikma możliwość korzystania z wybranych funkcji społecznościowych na Stronie Internetowej. Więcej informacji o standardach prywatności X Corp. dostępne jest pod linkiem: https://twitter.com/en/privacy

X. ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES

 1. Pliki Cookies są wykorzystywane jedynie za wyraźną zgodą Użytkownika. Zgoda Użytkownika nie jest jednak wymagana w zakresie Plików Cookies, których stosowanie jest niezbędne do możliwości świadczenia usług elektronicznych w ramach Strony Internetowej.
 2. Zgoda na wykorzystywanie Plików Cookies wyrażana jest poprzez zaznaczenie przez Użytkownika określonego pola wyboru w zamieszonym na Stronie Internetowej banerze Plików Cookies lub poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki.
 3. Użytkownik w każdym czasie może ograniczyć lub wyłączyć Pliki Cookies w swojej przeglądarce poprzez takie jej ustawienia, aby blokowała ona Pliki Cookies lub ostrzegała Użytkownika przed ich zapisaniem na Urządzeniu.
 4. Użytkownik może zarządzać Plikami Cookies z poziomu Strony Internetowej za pośrednictwem banneru Plików Cookies, a także przy wykorzystaniu określonych wtyczek do przeglądarek wspierających zarządzanie Plikami Cookies.
 5. Poniżej zamieszczone zostają odnośniki do informacji jak dokonać modyfikacji ustawień Plików Cookies z poziomu poszczególnych przeglądarek:
 • Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl

 • Firefox

https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-firefox?redirectlocale=pl&redirectslug=usuwanie-ciasteczek

 • Safari

https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

 • Opera

https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies

 • Microsoft Edge

https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/wy%C5%9Bwietlanie-i-usuwanie-historii-przegl%C4%85darki-w-programie-microsoft-edge-00cf7943-a9e1-975a-a33d-ac10ce454ca4

Wyłączenie lub ograniczenie obsługi Plików Cookies może uniemożliwiać lub utrudnić Użytkownikowi korzystanie ze Strony Internetowej lub dostępnych w nim funkcjonalności.

XI. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Administrator stosuje odpowiednio dobrane środki organizacyjne i techniczne mające na celu zapewnienie określonych standardów bezpieczeństwa w zakresie przetwarzanych Danych Osobowych Użytkownika. Ochrona Danych Osobowych zapewniana jest przez stosowanie określonych systemów oraz procedur mających na celu zabezpieczenie przetwarzanych Danych Osobowych przed ich ujawnieniem danych osobom niepożądanym.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz aktualizacji treści niniejszej Polityki Prywatności, jeżeli będzie niezbędne w związku ze zmianą obowiązujących przepisów prawa lub wprowadzeniem przez Administratora nowych funkcjonalności na Stronie Internetowej.

Szkolenie zawodowe? Tylko w Ośrodku SzkoleniaMM

Wszystkich zainteresowanych szkoleniami z naszej oferty bądź poszukujących czegoś więcej prosimy o kontakt. Chętnie organizujemy też indywidualne kursy zawodowe na życzenie klienta.

Dla zorganizowanych grup powyżej 15 osób istnieje możliwość negocjacji cen.